Articles | Volume 366
https://doi.org/10.5194/piahs-366-129-2015
https://doi.org/10.5194/piahs-366-129-2015
10 Apr 2015
 | 10 Apr 2015

Assessing water security and adaptation measures in a changing environment

W. Xiao-Jun, Z. Jian-Yun, S. Shamsuddin, B. Shou-Hai, H. Rui-Min, and Z. Xu